Jobs bij

Privacybeleid voor kandidaten

Dit Privacybeleid voor kandidaten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, namelijk informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon (“u”) die Diramode (“Pimkie”, “wij”, “ons” of “onze”) verzamelt over u en verwerkt kunnen worden wanneer u solliciteert voor een functie binnen dit bedrijf.

Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming, zoals het recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in punt 8 hieronder.

De verwerkingsverantwoordelijke is de Diramode-groepsentiteit bij wie u solliciteert. Het betreft een van de volgende bedrijven:

 

 • Diramode SAS: ingeschreven bij het RCS van Rijsel Metropool onder nummer 301 571 931 en gevestigd te 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex
 • Promotion du Prêt-à-Porteringeschreven bij het RCS van Rijsel Metropool onder nummer 477 280 en gevestigd te 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex
 • Belsay SA : BE0447.803.666, Rue du Follet 10 – Boite 004, BE – 7540 KAIN
 • Framode GMBH : Im Herzthauen 2, D 77731 Willstätt, Germany
 • Dimodes SA: Parc IND Montmelo-Granollers 99134 Montmelo Barcelona, Spain
 • ModistiSRL : Via Monzoro 41/43 99127 Cornaredo Mi, Italia
 • Bianca SA: Rua Joaquim Antonio de Aguiar, Nr 45, 5° Esq Lisboa, 1070-150 Lisboa, Portugal

Als gegevensbeheerder verzamelen, gebruiken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens wanneer u solliciteert naar een van de functies die we aanbieden, rechtstreeks in onze aanwervingszone dat toegankelijk is op onze website of op een e-mailadres van een van onze medewerkers verkregen op welke manier dan ook en indirect via een recruiter of een vacaturebank waarop we onze vacatures plaatsen. Deze persoonsgegevens omvatten:

 

 • De identificatiegegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt, zoals: aanspreekvorm, naam, voornaam, contactgegevens (e-mail en telefoonnummer, postadres), rijbewijs, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, foto.
 • De informatie die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, zoals: curriculum vitae, motivatiebrief, eventuele bijlagen (referentie, boek, website, enz.), LinkedIn profiel, eventueel bericht in een tekstvak voor vrije tekst, uw toestemming dat we uw gegevens mogen verwerken voor het verwerken van uw sollicitatie, type gewenste functie, eerdere werkervaring, professionele gedragsvaardigheden, diploma’s, opleidingsniveau, gevolgde opleidingen, certificeringen, taalvaardigheden, activiteiten buiten het werk en passies.
 • De informatie die we uitwisselen in het kader van een rekruteringsproces waarvoor u wordt uitgenodigd om deel te nemen, zoals: interviews inplannen, interviewrapporten, de gewenste vergoeding, e-mailverkeer, de resultaten van eventuele tests, uw identificatiedocumenten indien toegestaan (ID-nummer), uw werkvergunning indien toegestaan.
 • Informatie uit andere bronnen: We kunnen gegevens over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals recruiters, wervingsbureaus, controlediensten van identiteit en strafblad, mensen bij wie we referenties opvragen (alleen die mensen van wie u ons de toestemming hebt gegeven om contact op te nemen), LinkedIn of een andere publiek toegankelijke bron. We zullen ook gegevens ontvangen die u aan ons verstrekt via websites van derden (vacaturebanken).
 • De informatie die we automatisch verzamelen: Dit zijn de gegevens die worden verzameld wanneer u solliciteert via de aanwervingszone van onze website. Het gaat met name om informatie die wordt verzonden via cookies die in uw browser zijn geplaatst, namelijk de pagina’s die u bezoekt, netwerkinformatie, standaard webloggegevens, uw browsertype en andere informatie.

 

Houd er rekening mee dat we voor bepaalde functies de informatie die u ons hebt verstrekt, moeten verifiëren, met name door referenties bij voormalige werkgevers op te vragen, zoals uw diploma’s, certificeringen, beroepsverleden, enz. en dit, voor de aanwerving. Het vereiste controleniveau is afhankelijk van de functie en deze zal in het algemeen worden uitgevoerd tijdens het rekruteringsproces. U kunt ons elk verzoek om informatie over deze controles indienen. Als uw verzoek wordt aanvaard, zullen we u de gevraagde informatie verstrekken. Zorg ervoor dat u de toestemming heeft van de personen van wie u de contactgegevens verstrekt, zodat we hun persoonsgegevens kunnen verwerken zoals aangegeven in dit Beleid.

 

Pimkie verzamelt, gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Als het nodig is dat wij uw sollicitatie voor een voorgestelde functie onderzoeken en beoordelen: Dit omvat het beoordelen van uw vaardigheden en uw interesse in de voorgestelde functie en carrièremogelijkheden bij ons, het verwerken van uw sollicitatie, het analyseren van uw kwalificaties, het verifiëren van uw identiteit en uw geschiktheid voor een job, inclusief, het controleren van uw strafblad, het communiceren met u over uw sollicitatie om te antwoorden op uw vragen en interviews te plannen.
 • Als dit nodig is voor onze rechtmatige belangen, die hieronder zijn opgesomd, en als uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming niet opwegen tegen deze belangen:
  • Bescherming van onze wettelijke rechten: Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik voor juridische, compliance-, regelgevende, audit-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief de bekendmaking van deze gegevens in een gerechtelijke procedure of in geval van een geschil),
  • Wij creëren een “CV-theek” om een pool van relevante profielen te hebben,
  • De veiligheid en integriteit van onze faciliteiten, apparatuur en elektronische platforms handhaven: Dit omvat het beheer van toegangsrechten, het toezicht op de naleving van het bedrijfsbeleid en, indien de nationale wetgeving dit toelaat, onderzoeken en disciplinaire maatregelen.
 • Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals overdracht aan juridische autoriteiten in het kader van claims, gerechtelijke procedures of geschillen.
 • Indien nodig voor het nakomen van verplichtingen in de arbeidssector, van de veiligheid en sociale bescherming (krachtens artikel 9(2)(b) van de Algemene verordening gegevensbescherming): wanneer de nationale wetgeving dit toestaat, kan informatie over ras, etnische afkomst en elke handicap worden verwerkt om een effectieve monitoring van gelijke kansen te vergemakkelijken en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen te maken.
 • Als u hiermee akkoord gaat: kunnen we uw toestemming vragen om een video op te nemen waarin u uw motivaties uitlegt en/of om bepaalde procedures, verificaties en controles met betrekking tot uw achtergrond uit te voeren, wanneer dit nodig wordt geacht voor de functie waarvoor u solliciteert. We kunnen ook om uw toestemming vragen om deel te nemen aan persoonlijkheidstests tijdens het rekruteringsproces. Deze tests worden u pas in een vergevorderd stadium van het proces aangeboden. Als we om uw toestemming vragen, staat het u vrij te weigeren of deze in te trekken.

In het kader van de verwerking op basis van onze rechtmatige belangen, hebben we beoordelingen uitgevoerd met betrekking tot het evenwicht tussen deze rechtmatige belangen en uw fundamentele belangen en vrijheden om ervoor te zorgen dat deze verwerking uw rechten en vrijheden niet schenden. U kunt informatie over onze evaluaties verkrijgen door contact met ons op te nemen op de onderstaande adressen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens die verstrekt zijn in het kader van een sollicitatie en de informatie die wordt uitgewisseld tijdens een rekruteringsproces, worden gedurende een periode van 1 jaar bewaard in geval van niet-selectie of niet-voortzetting van het rekruteringsproces.

Anderzijds, in het geval van aanwerving, zullen we uw persoonsgegevens gedurende de hele duur van uw arbeidsovereenkomst bewaren, in overeenstemming met het privacybeleid voor werknemers, dat we u zullen meedelen wanneer u deze functie aanneemt.

Uw persoonsgegevens worden zowel door de afdeling Human Resources als door de afdeling waarop de sollicitatie betrekking heeft verwerkt.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens door te geven aan andere bedrijven van de Diramode-groep (de bedrijven Belsay, Framode, Dimodes, Modisti, enz.) om de vacatures te beheren.

We kunnen ook informatie over u doorgeven aan andere bedrijven in de economische groep Fashion 3 met het doel profielen te delen op het gebied van ontwikkeling van het menselijk potentieel.

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met bedrijven die ons gecontracteerde diensten leveren, zoals aanbieders die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving, vacatureplatforms, aanbieders van hostingservices en/of computeronderhoud, zoals onze hostingprovider van onze cv-bibliotheek. Als sommigen van hen zich buiten de Europese Economische Ruimte zouden bevinden, zorgt Pimkie ervoor dat het wettelijke kader voor de overdracht van gegevens buiten dit gebied wordt nageleefd.

Uw persoonsgegevens worden ook meegedeeld aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke autoriteiten als dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of als dit nodig is voor de juridische bescherming van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien Pimkie zou verkocht worden of fuseren met een ander bedrijf, zal uw informatie worden doorgegeven aan onze adviseurs en aan de adviseur van een potentiële koper, en vervolgens doorgegeven aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Pimkie stelt alles in het werk om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen, en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. Pimkie zorgt er ook voor dat de onderaannemers zich houden aan de veiligheidsverplichtingen.

De nauwkeurigheid van de informatie die we over u beschikken, is belangrijk voor ons. Als enige informatie die we hebben onjuist of verouderd is, nodigen we u uit om ons dit te laten weten. U heeft ook het recht:

 

 • Pimkie om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen;
 • Om de persoonsgegevens die u aan ons communiceert in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en ons te vragen deze persoonsgegevens aan andere organisaties te communiceren;
 • Om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Als we uw toestemming hebben gevraagd voor het uitvoeren van bepaalde behandelingen, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking heeft echter geen invloed op de verwerking die voorafgaand aan uw verzoek heeft plaatsgevonden.

In bepaalde situaties kunnen de bovengenoemde rechten beperkt zijn – bijvoorbeeld als we kunnen bewijzen dat we gehouden zijn aan een wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken, of wanneer deze rechten inbreuk maken op de rechten van een derde partij (inclusief onze rechten) of tot slot, als u ons vraagt om informatie te verwijderen waarvan het bewaren wettelijk verplicht is of wanneer er een dwingend rechtmatig belang is om deze te bewaren. Relevante uitzonderingen zijn opgenomen in de AVG en in de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen u op de hoogte stellen van deze toepasselijke uitzonderingen wanneer we op uw verzoeken zullen reageren.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Als u van mening bent dat uw rechten niet zijn vervuld, kunt u op elk moment een klacht indienen bij een bevoegde controleautoriteit voor gegevensbescherming in de EU, namelijk die van het land waar u woont, u werkt of waarin u denkt dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

We doen er alles aan om dit beleid up-to-date te houden. De datum van de laatste herziening staat bovenaan het document. We kunnen u ook van tijd tot tijd actief inlichten over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten die we kunnen uitvoeren of over belangrijke wijzigingen in deze verklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, en nogmaals uw toestemming vragen.

We hopen te kunnen reageren op uw vragen over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Als u zich zorgen maakt over dit onderwerp, aarzel dan niet om onze Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) te informeren, die u kunt bereiken via de volgende coördinaten:

 

 • E-mail: DPO@pimkie.com
 • Postadres: Functionaris voor gegevensbescherming van Diramode, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d’Ascq, Frankrijk

 

⚡ Votre navigateur est obslète ! ⚡

Mettez-le à jour pour voir ce site correctement.

Mettre à jour